biuro@cbuw.pl

 (+48) 604 210 891

Deklaracja Stowarzyszenia

Samorząd jest ustrojową formą zarządzania sprawami lokalnymi. Opiera się on na założeniu, że mieszkańcy pewnego obszaru stanowią wspólnotę, świadomą swoich potrzeb i celów, zdolną do samodzielnego zarządzania własnymi sprawami lokalnymi. Samorząd może więc skutecznie działać jedynie wówczas, gdy takie wspólnoty istnieją , a więc w społeczeństwie obywatelskim.

Samorząd jest taki, jakie jest społeczeństwo. Za działalność władz samorządowych odpowiadają nie tylko one same, ale odpowiedzialność ponoszą również ci, którzy dokonali ich wyboru.

Przy biernej postawie lokalnych społeczności, do władzy dochodzą często osoby przypadkowe lub skompromitowane koterie polityczne, co jeszcze bardziej obniża prestiż władz lokalnych, tworząc rodzaj błędnego koła.

Upartyjnienie samorządu staje się jednym z największych zagrożeń dla państwa i społeczeństwa. Skutki zbyt częstej praktyki obsadzania ignorantami stanowisk wymagających wysokich kwalifikacji urzędniczych, są opłakane.

Zjawiska korupcyjne stają się przekleństwem dla rozwoju państwa i społeczeństwa.

Wobec ogólnego zniechęcenia do partii i polityków, społeczeństwo poszukuje nowych ludzi, którym mogłoby zawierzyć swoją przyszłość i interesy.

Proponujemy Państwu włączenie się do działań Stowarzyszenia Ciechanowskie Bezpartyjne Ugrupowanie Wyborcze, które jest samorządnym, apolitycznym zrzeszeniem mającym na celu działanie na rzecz budowy takiej wspólnoty lokalnej, dla której dobro ogólne społeczności lokalnej tzw. „Małej Ojczyzny” stoi ponad interesami partii politycznych oraz przejawia troskę o uczciwość w życiu publicznym, w szczególności mającym na celu:

-      rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi lokalnej demokracji,

-      propagowanie aktywnego uczestnictwa w wyborach samorządowych,

-      organizowanie i kreowanie funkcjonowania samorządu w taki sposób, aby było ono jak najbardziej przejrzyste i uczciwe,

-      przeciwstawianie się kleptokracji, korupcji, nepotyzmowi i innym zjawiskom anomii społecznej w samorządzie,

-      podnoszenie poziomu edukacji prawnej i etycznej wśród społeczności lokalnej.

 

Samorząd potrzebuje zasad moralnych!

My chcemy przejrzystego i uczciwego samorządu !

Mieszkańcy poprzez swych rzeczywistych przedstawicieli

mogą sami decydować o swojej lepszej przyszłości !

 

Członkowie założyciele Stowarzyszenia CBUW