biuro@cbuw.pl

 (+48) 604 210 891

3 maja 2017

 


 

OŚWIADCZENIE !

 

         Stowarzyszenie Ciechanowskie Bezpartyjne Ugrupowanie Wyborcze identyfikując się z programem dla Ciechanowa zaprezentowanym przez KRZYSZTOFA KOSIŃSKIEGO – poparło jego kandydaturę w II turze wyborów na Prezydenta Ciechanowa.
         Prezentowany przez niego program stwarzał szansę na powstrzymanie ucieczki młodych mieszkańców do większych miast i poza granice kraju oraz wykorzystanie ich umiejętności i zdolności dla rozwoju Ciechanowa.
         Niestety, pan Krzysztof Kosiński już jako Prezydent Miasta Ciechanów sprzeniewierzył się całkowicie swym obietnicom wyborczym, zaś główne działania jakie podjął zmierzają do rozbudowy zielonej pajęczyny w Ciechanowie.
         Stwierdzamy jednoznacznie, iż nadużył naszego zaufania, zachował się niehonorowo i okazał się zwykłym oszustem politycznym.

 

 

Przewodniczący
Zespołu Koordynującego CBUW

 

Stanisław I. Tyszkiewicz

 

 

zaproszenie

Deklaracja Stowarzyszenia 

Samorząd jest ustrojową formą zarządzania sprawami lokalnymi. Opiera się on na założeniu, że mieszkańcy pewnego obszaru stanowią wspólnotę, świadomą swoich potrzeb i celów, zdolną do samodzielnego zarządzania własnymi sprawami lokalnymi. Samorząd może więc skutecznie działać jedynie wówczas, gdy takie wspólnoty istnieją , a więc w społeczeństwie obywatelskim.

Samorząd jest taki, jakie jest społeczeństwo. Za działalność władz samorządowych odpowiadają nie tylko one same, ale odpowiedzialność ponoszą również ci, którzy dokonali ich wyboru.

Przy biernej postawie lokalnych społeczności, do władzy dochodzą często osoby przypadkowe lub skompromitowane koterie polityczne, co jeszcze bardziej obniża prestiż władz lokalnych, tworząc rodzaj błędnego koła.

Upartyjnienie samorządu staje się jednym z największych zagrożeń dla państwa i społeczeństwa. Skutki zbyt częstej praktyki obsadzania ignorantami stanowisk wymagających wysokich kwalifikacji urzędniczych, są opłakane.

Zjawiska korupcyjne stają się przekleństwem dla rozwoju państwa i społeczeństwa.

Wobec ogólnego zniechęcenia do partii i polityków, społeczeństwo poszukuje nowych ludzi, którym mogłoby zawierzyć swoją przyszłość i interesy.

Proponujemy Państwu włączenie się do działań Stowarzyszenia Ciechanowskie Bezpartyjne Ugrupowanie Wyborcze, które jest samorządnym, apolitycznym zrzeszeniem mającym na celu działanie na rzecz budowy takiej wspólnoty lokalnej, dla której dobro ogólne społeczności lokalnej tzw. „Małej Ojczyzny” stoi ponad interesami partii politycznych oraz przejawia troskę o uczciwość w życiu publicznym, w szczególności mającym na celu:

-      rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi lokalnej demokracji,

-      propagowanie aktywnego uczestnictwa w wyborach samorządowych,

-      organizowanie i kreowanie funkcjonowania samorządu w taki sposób, aby było ono jak najbardziej przejrzyste i uczciwe,

-      przeciwstawianie się kleptokracji, korupcji, nepotyzmowi i innym zjawiskom anomii społecznej w samorządzie,

-      podnoszenie poziomu edukacji prawnej i etycznej wśród społeczności lokalnej.

 

Samorząd potrzebuje zasad moralnych!

My chcemy przejrzystego i uczciwego samorządu !

Mieszkańcy poprzez swych rzeczywistych przedstawicieli

mogą sami decydować o swojej lepszej przyszłości !

 

Członkowie założyciele Stowarzyszenia CBUW